Black Hat

Makeup and hair by Laila Alsane 
Design : Elena Fort 
Foto : Tonya Polskaya 
model: Alexandra Vsesvyatskaya